Några goda exempel på digitalt socialt arbete

Vi har i en tidigare artikel gett vår syn på hur digitaliseringen av samhället påverkar socialt arbete. Den synen är införstådd med digitaliseringens utmaningar, men också dess möjligheter. Vi drar nytta av utvecklingen med digitala skyltar för att effektivisera vår interna kommunikation. Men hur kan digitaliseringen och sociala medier användas på andra sätt?

Digitaliseringen kan gynna socialt arbete i ett antal olika avseenden. Dels öppnar den för lättillgänglig och snabb kommunikation, vilket skapar nya förutsättningar för sociala gemenskaper. Också om vi ser till det individuella stödet kan digitala medel ge stora fördelar.

Vi har hittat två exempel i vår omvärld som visar hur båda dessa delar integrerats i socialt arbete:

En digital social gemenskap
Lothian Villas i Skottland tar emot ungdomar och unga vuxna, som inte sällan kommer från problematiska familjeförhållanden. I en Facebookgrupp kan boende, tidigare boende och personal kommunicera med varandra. Samtalen i gruppen kan handla om positiva minnen från tiden på boendet, råd och stöttning eller andra produktiva ämnen.

Den sociala gemenskapen på Facebook fyller funktioner för Lothian Villas klienter som en familj vanligtvis gör för andra. Det handlar om trygghet, men också om att träna upp praktiska och emotionella färdigheter som vanligtvis formas inom familjen. När befintliga klienter såväl som utflyttade har tillgång till gruppen ökar chanserna till att framstegen leder till bestående utveckling.

Appar som komplement inom stöd
Ju större förståelse för klientens omständigheter, desto bättre förutsättningar att förmedla effektiva stödinsatser. Utifrån den verkligheten blir kommunikationen mellan klient och socialarbetare central. I USA har appar vuxit fram som ett komplement i kommunikationen mellan socialarbetare och klient. Det här har lett till en mer heltäckande bild av klientens omständigheter. Socialarbetare har idag många appar till sitt förfogande för syftet. En av dessa är Mood 24/7.

Mood 24/7 går ut på att klienten enkelt samlar värdefullt underlag till socialarbetaren i sin mobil. Mellan samtalen får klienten påminnelser i mobilen att hen ska dokumentera sitt mående för stunden i Mood 24/7. Eftersom de flesta bär sin mobil med sig, blir ansträngningen minimal. Metoden avlastar samtidigt klienten som slipper redogöra för stundtals jobbiga perioder efterhand. Viktig information som socialarbetaren behöver i sitt arbete har därför potential att bli mer precis.

Mood 24/7 och liknande appar ersätter inte det fysiska samtalet, utan bidrar till effektivare och mer konstruktiv dialog när socialarbetaren och klienten träffas. Inte heller Lothian Vilas sätt att använda Facebook är tänkt att ersätta någonting annat. I båda fallen har digitaliseringens möjligheter tagits tillvara och tillfört nya värden.