Annelund – första steget mot en bättre framtid

Psykisk ohälsa och bristfälliga nätverk kan vara några av anledningarna till en placering på kollektivboendet Annelund. Med kompetent personal och omfattande stöd jobbar Annelund för att varje individ ska nå en så hög grad av självständighet som möjligt.

Annelund är ett av Tamiras kollektiva boende och riktar sig till unga vuxna. Det som utmärker klientgruppen på Annelund är ofta en bakgrund i någon form av riskbruk eller kriminalitet. Det är inte ovanligt att klienterna har någon neuropsykiatrisk problematik, som kan orsaka svårigheter i att hantera vardagen. På Annelund bor också personer som tidigare kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, en klientgrupp som i regel saknar ett stabilt nätverk av vuxna människor. Hos denna klientgrupp kan posttraumatiskt stressyndrom vara en del av problematiken. På Annelund finns personal på plats dygnet runt för att ge stöd kring den individuella problematiken.

För unga personer på väg ut i vuxenlivet är det av stor vikt att etablera sig i samhället. Det kan handla om att hitta sysselsättning i form av skola eller praktik, men också att klara av ärenden på skatteverket eller andra myndigheter. Personalen upprättar tillsammans med klient och socialtjänst en hållbar planering för ökad självständighet. Under tiden på Annelund träffas sedan klient och kontaktperson kontinuerligt för att utvärdera vad som fungerar väl eller vad som behöver anpassas ytterligare i planeringen. Planeringen följs regelbundet upp med placerande socialsekreterare. Personalen har också en kontrollerande funktion och säkerställer att boendet förblir drogfritt med regelbundna drogtester.

Målet med placeringen på Annelund är att klienten ska kunna bygga en stabil tillvaro och rätt förutsättningar för att klara av ett självständigt boende. En del i detta arbete kan bland annat innebära att de boende gemensamt tar ansvar för matlagning och hushållssysslor. Varje vardag startar med ett gemensamt morgonmöte där personal och boende äter frukost tillsammans och går igenom dagen. Sådana stående hållpunkter är också till för att de boende ska upprätthålla en hälsosam dygnsrytm och få struktur på vardagen.

På Annelund har vi också möjlighet att erbjuda en paketlösning tillsammans med Provita. Den kompletterar boendet och stödet på Annelund med ytterligare vårdinsatser från Provita. Det långsiktiga målet med lösningen är att klienten så småningom ska flytta vidare till en lägenhet.